loading..
股票估值网18年半年报业绩和估值调整前瞻
分类查询:
按股票代码查询:
股票名称 股票代码 行业 最新
报告
每股收
益(元)
营业收入
(百万元)
同比 (%) 净利润
(百万元)
同比
(%)
预期比较

估值调整
每股净资
产(元)
净资产收
益率(%)
每股现金
流量(元)
毛利率
(%)
公告日期
小天鹅A 000418 家用电器 1.41 12,057 14.09 892 24.76 超出-上调     11.62 12.14 0.27 26.60 2018-8-10
欧菲科技 002456 电子 0.25 18,256 20.74 685 66.06 符合-维持     3.59 7.03 0.05 15.26 2018-8-10
德赛电池 000049 电子 0.58 6,313 35.22 112 7.99 符合-维持     7.23 8.08 -0.19 7.59 2018-8-10
启明星辰 002439 计算机 -0.08 740 7.36 -68 -188.63 低于-下调     3.44 -2.21 -0.32 63.07 2018-8-10
永新股份 002014 轻工制造 0.17 1,048 16.83 86 10.97 超出-上调     3.45 4.98 0.09 21.31 2018-7-28
拓邦股份 002139 电子 0.10 1,542 28.22 103 16.83 超出-上调     1.98 5.12 -0.07 20.25 2018-8-10
汤臣倍健 300146 食品饮料 0.46 2,170 45.95 670 42.28 超出-上调     3.65 12.48 0.40 69.20 2018-7-30
苏交科 300284 建筑装饰 0.22 2,979 22.06 178 26.75 超出-上调     5.00 4.40 -0.81 27.75 2018-7-31
美克家居 600337 轻工制造 0.11 2,526 40.50 202 35.65 超出-上调     2.71 4.19 -0.19 57.35 2018-7-31
涪陵榨菜 002507 食品饮料 0.39 1,064 34.11 304 81.89 超出-上调     2.63 14.64 0.24 55.04 2018-7-28
承德露露 000848 食品饮料 0.26 1,180 13.61 253 15.02 超出-上调     1.84 14.10 -0.03 52.38 2018-7-27
信维通信 300136 电子 0.44 1,826 27.48 430 38.78 超出-上调     3.26 13.45 0.36 37.77 2018-8-10
海康威视 002415 计算机 0.43 20,876 26.92 4,009 25.69 超出-上调     3.25 13.36 -0.18 44.50 2018-7-23
特锐德 300001 电气设备 0.09 2,637 0.70 89 1.58 超出-上调     3.06 2.91 -0.25 24.53 2018-7-23
嘉事堂 002462 医药生物 0.73 8,520 30.36 182 23.53 符合-维持     9.40 7.74 -1.28 9.93 2018-7-23
[1/1] 每页50条 共15条记录 首页 上一页 下一页 尾页
注释:
1、代表该股票的最新分析报告所用财务数据,已更新至18年半年报
2、预期比较与估值调整:将上市公司的实际业绩与此前的预期业绩进行比较,会有三种结果:
3、每股收益/净资产/现金流量的计算公式: 每股收益/净资产/现金流量=(扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润/净资产/经营活动现金流净额)÷报告期末的最新股本。     (因此与上市公司财务报告中的股本加权计算的结果可能会不一致,敬请注意)
4、净资产收益率的计算公式:净资产收益率= 扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润÷净资产

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1